"

logo

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

ประกาศ

1.1 บริษัท ดูดี มีเดีย คอนเวอร์เจนซ์ จำกัด (“BK LIVE”) ตกลงที่จะให้บริการเครือข่ายสตรีมมิ่งถ่ายทอดสด หรือแพลตฟอร์มของเนื้อหาอื่นๆ ซึ่งอัปโหลดโดยตรงจากผู้ใช้ (เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ หรือเรียกว่า “UGC”) โดยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายมือถือ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริการเว็บ”) ตามข้อกําหนดของข้อตกลงนี้ และเงื่อนไขการใช้งานใด ๆ ที่ออกให้เป็นครั้งคราว ในการรับบริการเว็บนี้ผู้ใช้บริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้") จะต้องยอมรับข้อกําหนดของข้อตกลงนี้อย่างครบถ้วน และดําเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนตามที่ระบุไว้ในหน้า เมื่อคลิกที่ "ลงทะเบียน" ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ผู้ใช้ยอมรับข้อกําหนดทั้งหมดในรายการของข้อตกลงนี้

การใช้บริการเว็บภายใต้ข้อตกลงนี้ผู้ใช้ยอมรับว่า:

 • i.ผู้ใช้มีอายุเพียงพอตามกฎหมาย (ตามระเบียบบังคับใช้) และมีความสามารถอย่างเต็มที่ และไม่ได้ถูกห้ามให้เข้าทำข้อตกผูกพันใด ๆ หรือ
 • ii.คุณได้รับความยินยอมจากพ่อแม่ หรือผู้ปกครองของคุณในการใช้บริการเว็บและผูกพันตามข้อตกลงนี้

คุณต้องยืนยันด้วยว่าข้อมูลที่คุณให้ในขั้นตอนการลงทะเบียน ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบันทาง BK LIVE มีสิทธิ์ที่จะแก้ไข ข้อตกลงตามที่พิจารณาว่าจำเป็นโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเพิ่มเติม รวมถึงการประกาศแก้ไขบริการบนเว็บ และผู้ใช้ยอมรับว่าการใช้บริการเว็บต่อไป หลังจากการแก้ไข ผู้ใช้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติม สําหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงนี้ BK LIVE และผู้ใช้จะถูกเรียกร่วมกันว่า "คู่สัญญา"

1.2 หลังจากที่ผู้ใช้ลงทะเบียนสำเร็จแล้ว BK LIVE จะกำหนดบัญชีผู้ใช้ให้กับผู้ใช้แต่ละคน โดยการเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ สำหรับพฤติกรรม และกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีผู้ใช้ โดยผู้ใช้จะต้องชดใช้ค่าเสียหาย และ BK LIVE ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้อง หรือคดีความใดๆ ของบุคคลภายนอกที่เหตุเกิดจากการใช้งานของผู้ใช้ หรือการใช้บริการเว็บโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผ่านบัญชีผู้ใช้

บริการทางเว็บ

2.1 บริการบนเว็บนั้นจัดทำโดย BK LIVE เช่น การถ่ายทอดสดวิดีโอ การถ่ายทอดสดตามความต้องการ การสตรีมเพลง รวมถึงการค้นหา เครือข่าย ฯลฯ

2.2 บริการเว็บบางส่วนที่จัดทำโดย BK LIVE ต้องมีการชำระเงิน เมื่อผู้ใช้บริการดังกล่าวจะต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้กับ BK LIVE สำหรับบริการเว็บแบบชำระเงินทาง BK LIVE จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าอย่างชัดเจน ผู้ใช้สามารถ เข้าถึงบริการดังกล่าวได้ก็ต่อเมื่อ เขา/เธอ ยืนยันตามที่ได้รับแจ้งว่า เขา/เธอ ตกลงและชำระเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้รับทราบ และตกลงว่าหากผู้ใช้เลือกที่จะปฏิเสธ ในการชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง BK LIVE มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้บริการเว็บที่ชำระแล้วนั้นให้กับผู้ใช้

2.3 ผู้ใช้เข้าใจดีว่า BK LIVE ให้บริการเว็บที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบอุปกรณ์ที่จำเป็นของตนเองแต่เพียงผู้เดียว (เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายเซลลูลาร์) ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เหล่านี้ บริการเว็บ เช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายที่จำเป็น (เช่นค่าโทรศัพท์ หรืออินเทอร์เน็ตสำหรับการเชื่อมอินเทอร์เน็ต และค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการใช้งานเครือข่ายเซลลูลาร์) ดังกล่าว

การปรับเปลี่ยน การระงับ การยกเลิก หรือข้อจำกัดของบริการ

3.1 การพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของบริการบนเว็บ ผู้ใช้รับทราบ และตกลงว่า BK LIVE มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน ระงับหรือ ยุติบริการเว็บบางส่วน หรือทั้งหมดเหล่านี้ (รวมถึงบริการที่ต้องชำระเงิน) เป็นครั้งคราว หรือตลอดเวลา BK LIVE อาจกำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับคุณสมบัติ และบริการบางอย่าง หรือจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้ในบางส่วน หรือทั้งหมดของบริการบนเว็บเหล่านี้ หากแก้ไข ระงับ ยุติ หรือบริการที่ถูกจำกัด เป็นบริการฟรี BK LIVE ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบและจะต้องไม่มีความผิดใดๆ ในรูปแบบใดๆ ต่อผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม หาก App Service ซึ่งถูกแก้ไขถูกระงับ หรือยุติเป็น และเป็นบริการแบบชำระเงิน BK LIVE จะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าของการปรับเปลี่ยนการระงับ หรือการยกเลิกใดๆ และควรจัดหาบริการอื่นซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่ากับผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ

3.2 ผู้ใช้เข้าใจว่า BK LIVE จําเป็นต้องดําเนินการซ่อมแซม และบํารุงรักษาตามกําหนดเวลา หรือไม่ได้กําหนดเวลาไว้บนแพลตฟอร์มที่ให้บริการเว็บ (เช่น เว็บไซต์หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ ฯลฯ) และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง หากสถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดการหยุดชะงักของการชําระเงินสําหรับ บริการเว็บ ในระยะเวลาที่เหมาะสม BK LIVE จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อผู้ใช้และ / หรือบุคคลที่สามใด ๆ อย่างไรก็ตาม BK LIVE จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเท่าที่เป็นไปได้

3.3 BK LIVE มีสิทธิ์ระงับ ยุติ หรือจำกัด ข้อกำหนดของบริการทางเว็บ ภายใต้ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้ หรือบุคคลที่สาม หากเกิดสถานการณ์ดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้ใช้ให้มานั้นเป็นเท็จ
 • ผู้ใช้ละเมิดเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้ในข้อตกลงนี้
 • ผู้ใช้ไม่ชำระเงินให้ BK LIVE ตามที่กำหนดไว้ เพื่อครอบคลุมค่าที่เกี่ยวข้องค่าบริการเมื่อใช้บริการเว็บแบบชำระเงิน

3.4 หากบัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนสำหรับบริการฟรีไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 90 วันติดต่อกัน หรือบัญชีที่ลงทะเบียนของผู้ใช้สำหรับบริการเว็บแบบชำระเงินไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 180 วันติดต่อกัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการสมัครสมาชิก BK LIVE มีสิทธิ์ เพื่อลบ บัญชีและยุติการให้บริการเว็บที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้

3.5 หากชื่อบัญชีฟรีที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับหรือนโยบายระดับชาติหรือหากละเมิดสิทธิ์และผลประโยชน์ตามกฎหมายของบุคคลที่สาม BK LIVE ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนชื่อบัญชี

ข้อกำหนดการใช้งาน

4.1 เมื่อผู้ใช้บริการสมัครใช้บริการเว็บของ BK LIVE ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง และอัปเดตข้อมูลทันทีหากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกิดขึ้น หรือเมื่อมีการร้องขอจาก BK LIVE ให้แสดงหลักฐานเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่ได้รับ

4.2 ผู้ใช้จะต้องไม่โอนหรือให้ยืมบัญชีหรือรหัสผ่านของตนแก่ผู้อื่น ผู้ใช้จะต้องแจ้งให้ BK LIVE ทราบทันทีหากผู้อื่นพบว่าผู้อื่นใช้บัญชีของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย BK LIVE จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ หากเกิดการแฮ็กหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ส่งผลให้บัญชีหรือรหัสผ่านของผู้ใช้ใช้งานอย่างผิดกฎหมายโดยผู้อื่น

4.3 ผู้ใช้ตกลงว่า BK LIVE มีสิทธิ์ที่จะวางโฆษณาเชิงพาณิชย์ในรูปแบบใด ๆ หรือข้อมูลเชิงพาณิชย์ประเภทอื่น ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการวางโฆษณาบนหน้าใด ๆ ของเว็บไซต์ BK LIVE) ผู้ใช้บริการตกลงรับข้อมูลส่งเสริมการขายหรือข้อมูลทางการค้าอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจาก BK LIVE ทางอีเมลหรือวิธีการอื่น ๆ

4.4 การใช้และ/หรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ผ่านบริการเว็บ BK LIVE (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงฟอรัม, Facebook, Twitter, ความคิดเห็นหรือไมโครบล็อกส่วนตัว) ไปยังพื้นที่ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ของเว็บไซต์ BK LIVE ผู้ใช้จะให้สิทธิ์และใบอนุญาตฟรีถาวรไม่สามารถเพิกถอนได้ไม่ผูกขาดและให้สิทธิ์ย่อยได้อย่างสมบูรณ์โดยไม่มีข้อ จํากัด ด้านอาณาเขตหรือเวลาใด ๆ และไม่ต้องได้รับการอนุมัติและ / หรือค่าตอบแทนใด ๆ เพื่อใช้, คัดลอก, แก้ไข, ดัดแปลง, เผยแพร่, แปล, แก้ไข, กําจัด, สร้างผลงานที่ได้รับมาของ, แจกจ่าย, ดําเนินการและแสดงเนื้อหาดังกล่าวต่อสาธารณะ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) และ/หรือรวมเนื้อหาดังกล่าวเข้ากับรูปแบบงาน สื่อ หรือเทคโนโลยีที่มีอยู่หรือในอนาคต

4.5 ขณะใช้บริการเว็บ BK LIVE ผู้ใช้ต้องปฎิบัติตามสิ่งต่อไปนี้

 • ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในประเทศสิงคโปร์และไทย
 • ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามข้อตกลง ข้อกําหนด และขั้นตอนทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการเว็บ
 • ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้ระบบบริการเว็บเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมายซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายความเหมาะสมและนโยบายสาธารณะที่มีอยู่
 • ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการเว็บ BK LIVE ในรูปแบบหรือรูปแบบใด ๆ อันเป็นการละเมิดผลประโยชน์ทางการค้าของ BK LIVE รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการโพสต์โฆษณาเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก BK LIVE Community
 • ผู้ใช้จะไม่ใช้ระบบ บริการเว็บBK LIVE เพื่อมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่อาจส่งผลเสียต่อการทำงานปกติของอินเทอร์เน็ต หรือเครือข่ายมือถือ
 • ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้บริการเว็บที่ BK LIVE จัดหาให้เพื่ออัปโหลด แสดง หรือแจกจ่ายข้อความที่เป็นเท็จ ล่วงละเมิด ดูหมิ่น ข่มขู่ หยาบคาย ลามกอนาจาร ซึ่งทำให้เป็นอันตราย รวมถึงข้อมูล ข้อความที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ผู้ใช้จะต้องไม่ละเมิด ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในชื่อเสียง หรือสิทธิ์ และผลประโยชน์ทางกฎหมายอื่นใดของบุคคลที่สาม
 • ผู้ใช้จะไม่ใช้ระบบ บริการเว็บ BK LIVE เพื่อพฤติกรรมใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลประโยชน์ของ BK LIVE

4.6 BK LIVE มีสิทธิ์ตรวจสอบ และติดตามการใช้งาน บริการเว็บ BK LIVE ของผู้ใช้ (ไม่จำกัดเพียงตรวจสอบเนื้อหาที่จัดเก็บโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์ BK LIVE) ถ้า BK LIVE พิจารณาอย่างสมเหตุสมผลว่าผู้ใช้ละเมิด ข้อกำหนดดังกล่าวเมื่อใช้บริการเว็บ BK LIVE หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต มีสิทธิ์ขอให้ผู้ใช้แก้ไข หรือดำเนินการตามความจำเป็นทั้งหมดโดยตรงตามมาตรการ (ไม่จำกัดเพียง แก้ไข ลบเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ หรือการระงับ ยุติสิทธิ์ของผู้ใช้ในบริการเว็บ) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการกระทําที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติใด ๆ จากผู้ใช้

4.7 ข้อจํากัดความรับผิดชอบ การแจ้งเตือน หรือคําเตือนใดๆ เกี่ยวกับการใช้ บริการเว็บ BK LIVE โดยเฉพาะ ซึ่งออกให้ด้วยวิธีการต่างๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการประกาศบนหน้าเว็บ อีเมล และการแจ้งเตือนในแอป) ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ การใช้บริการเว็บดังกล่าวจะถือเป็นการยืนยันการยอมรับของผู้ใช้ต่อเนื้อหาของข้อจํากัดความรับผิดชอบการแจ้งเตือนและข้อควรระวังดังกล่าว

4.8 BK LIVE จะจำกัดการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ให้กับพนักงานที่เราเชื่อว่าจำเป็นต้องติดต่อกับข้อมูลดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผลเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการให้กับผู้ใช้บริการ หรือเพื่อทำหน้าที่ของตน

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

5.1 ข้อมูล ข้อความ ข้อมูล รูปภาพ กราฟิก ข้อมูลเสียงและ/หรือวิดีโอ และเนื้อหาอื่นๆ ภายในบริการเว็บที่ BK LIVE จัดหาให้ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของ BK LIVE ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และ/หรือกฎหมายว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่จะตีความได้ว่าเป็นการมอบใบอนุญาตใด ๆ ของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือเนื้อหาดังกล่าวโดย BK LIVE ให้กับผู้ใช้ ห้ามมิให้ผู้ใช้คัดลอก แสดง ดาวน์โหลด แก้ไข ทำซ้ำ หรือสร้างงานลอกเลียนแบบใดๆ ของสิ่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าว ทั้งทางตรง และทางอ้อมที่ตีพิมพ์ ดำเนินการเขียนซ้ำ หรือตีพิมพ์ซ้ำเพื่อประสิทธิภาพ หรือวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่าย หรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดจำหน่าย รวมถึงใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก BK LIVE ทั้งหมด หรือบางส่วนของสิ่งที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อการใช้งานส่วนตัว และไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น ในการพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของบริการเว็บ BK LIVE จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นโดยผู้ใช้ที่ใช้บริการเว็บใดๆ การชดเชยในรูปแบบใดๆ แก่ผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับความล่าช้า ความไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาด หรือการละเว้น หยุดชะงัก รวมถึงการบกพร่องที่เกิดจากการผลิต การดำเนินการ การส่ง การโอนยื่น, ความล้มเหลวของสายการสื่อสาร, การโจรกรรม หรือการทำลายทั้งหมด หรือบางส่วนของข้อมูลดังกล่าว ที่เกิดความสูญเสีย ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากกรณีดังกล่าว

5.2 สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของซอฟต์แวร์ใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงภาพภาพถ่ายภาพเคลื่อนไหวการบันทึกวิดีโอการบันทึกเสียงเพลงข้อความโปรแกรมเสริมและเนื้อหาเสริม) ที่เป็นของบุคคลที่สามที่ใช้โดย BK LIVE ในการให้บริการเว็บเป็นของผู้ถือลิขสิทธิ์บุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ใช้ไม่สามารถทําวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรือแยกชิ้นส่วนซอฟต์แวร์ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์

5.3 การให้เนื้อหาถ่ายทอดสด หรือโดยการอัปโหลดเนื้อหาอื่น ๆ รวมถึง แต่ไม่ จํากัด เพียงไฟล์ภาพถ่ายลิงก์ข้อความและรูปภาพผู้ใช้ตกลงที่จะให้ BK LIVE (รวมถึงและผู้ใช้อื่น ๆ ทั้งหมดของ บริการเว็บ) มีสิทธิ์แบบไม่ผูกขาดที่เพิกถอนไม่ได้ในการใช้ UGC หรือเนื้อหาอื่นใดและการเลือกและการจัดการเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ รวมถึงการตีพิมพ์ แสดงดัดแปลงและสร้างผลงานลอกเลียนแบบ

การคุ้มครองความเป็นส่วนตัว

6.1 การปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เป็นนโยบายพื้นฐานของ BK LIVE และรับประกันว่าจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือให้บุคคลที่สามมีการลงทะเบียนของผู้ใช้รายบุคคล หรือเนื้อหาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะซึ่งเก็บไว้ใน BK LIVE ระหว่างการใช้งานเว็บ ไม่รวมสถานการณ์ต่อไปนี้ :

 • เมื่อได้รับสิทธิ์อย่างชัดเจนล่วงหน้าจากผู้ใช้
 • เมื่อใดตามกฎหมาย และข้อบังคับกำหนด
 • เมื่อหน่วยงานผู้มีอำนาจที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลกำหนด
 • เมื่อมีความจำเป็นจะต้องรักษาประโยชน์สาธารณะ
 • เมื่อมีความจำเป็นในการปกป้องสิทธิตามกฎหมาย และผลประโยชน์ของ BK LIVE

6.2 BK LIVE อาจร่วมมือกับบุคคลที่สาม เพื่อจัดหาเว็บที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ใช้บริการ ในสถานการณ์ดังนี้ BK LIVE มีสิทธิ์ที่จะแบ่งปันข้อมูลที่ลงทะเบียนของผู้ใช้ กับบุคคลภายนอก หากบุคคลภายนอกยินยอมรับผิดชอบในการให้ความเป็นส่วนตัวความคุ้มครองเทียบเท่ากันกับ BK LIVE

6.3 ภายใต้เงื่อนไขว่าไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้รายบุคคล BK LIVE มีสิทธิ์วิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมด และใช้ฐานข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

6.4 ใช้รับทราบและตกลงว่าผู้ใช้อาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ แก่ผู้ใช้โดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านการใช้บริการเว็บและตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ สําหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ผู้ใช้ตกลงและยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดย BK LIVE และถือเป็นความยินยอมตามที่กําหนดไว้ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์และประเทศไทยที่บังคับใช้

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

7.1 ผู้ใช้ตกลงโดยชัดแจ้งว่าจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับความเสี่ยงใดๆ ที่เกี่ยวข้องในการใช้บริการเว็บ BK LIVE ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบผลที่ตามมาจากการใช้บริการเว็บ BK LIVE และ BK LIVE จะไม่แบกรับความรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้

7.2 BK LIVE ไม่รับประกันว่าบริการเว็บจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้หรือรับประกันว่าบริการเว็บจะไม่หยุดชะงัก นอกจากนี้ยังไม่รับประกันความตรงต่อเวลาความปลอดภัยและความถูกต้องของ บริการเว็บ ผู้ใช้บริการรับทราบและตกลงว่าบริการเว็บให้บริการโดย BK LIVE ตามสภาพที่เป็นอยู่ BK LIVE ไม่รับรองหรือรับประกันใด ๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการดําเนินงานและการให้บริการเว็บดังกล่าวหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ BK LIVE จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพ ความตรงต่อเวลา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของบริการเว็บไม่ว่าในทางใด และจะไม่รับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการเว็บดังกล่าวของผู้ใช้บริการ

7.3 BK LIVE ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของลิงก์ภายนอกใด ๆ ที่อาจเข้าถึงได้โดยใช้บริการเว็บและ / หรือลิงค์ภายนอกใด ๆ ที่วางไว้เพื่อความสะดวกของผู้ใช้ BK LIVE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือลิงค์ใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงและ BK LIVE จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมสําหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการเว็บโดยผู้ใช้ นอกจากนี้ BK LIVE จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของหน้าเว็บใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการนําผ่านลิงค์ภายนอกที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ BK LIVE

7.4 BK LIVE จะไม่รับผิดชอบต่อการหยุดชะงักหรือความไม่เพียงพออื่น ๆ ในบริการเว็บที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยหรือที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ BK LIVE อย่างไรก็ตามเท่าที่เป็นไปได้ BK LIVE จะพยายามอย่างเต็มความสามารถเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบต่อผู้ใช้ ผู้ใช้ตกลงว่า BK LIVE จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากความไม่เพียงพอในคุณภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่อไปนี้ที่ BK LIVE จัดหาให้:

 • บริการเว็บที่มอบให้กับผู้ใช้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ผลิตภัณฑ์ หรือบริการฟรีใด ๆ ที่เสนอให้กับผู้ใช้

ค่าสินไหมทดแทน

8.1 ผู้ใช้ตกลงที่จะปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของผู้ใช้รายอื่น หากผู้ใช้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรือข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้และในการทําเช่นนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อ BK LIVE หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ ผู้ใช้ตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สําหรับการชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลง

9.1 BK LIVE มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ได้ตลอดเวลา เมื่อเนื้อหาของข้อตกลงนี้ได้รับการแก้ไขแล้ว BK LIVE จะเผยแพร่เนื้อหาของข้อตกลงที่แก้ไขแล้วโดยตรงบนเว็บไซต์ BK LIVE ประกาศนี้ถือเป็นการยืนยันว่า BK LIVE ได้แจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ BK LIVE ยังอาจแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงผ่านวิธีการอื่นที่เหมาะสม

9.2 ผู้ใช้มีสิทธิ์ที่จะยุติการใช้ บริการเว็บ หากพวกเขาไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงที่ทําโดย BK LIVE ต่อข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องของข้อตกลงนี้ การใช้บริการเว็บอย่างต่อเนื่องจะถือเป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การส่งการแจ้งเตือน

10.1 ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การแจ้งเตือนทั้งหมดที่ส่งถึงผู้ใช้โดย BK LIVE อาจส่งผ่านทางการประกาศหน้าเว็บ อีเมล ข้อความ หรือโพสต์ การประกาศดังกล่าวจะถือว่าผู้รับได้รับแล้วในวันที่ส่ง

10.2 การแจ้งเตือนจากผู้ใช้ถึง BK LIVE ควรส่งไปยังที่อยู่ติดต่อ อีเมล รายละเอียดการติดต่ออื่นๆ ที่ออกอย่างเป็นทางการโดย BK LIVE

เงื่อนไขอื่นๆ

11.1 ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดของรายการที่ตกลงกันและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างทั้งสองฝ่าย นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว จะไม่มีสิทธิ์อื่นใดในคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งของข้อตกลงนี้

11.2 หากข้อกําหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วนไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามบทบัญญัติที่เหลือของข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้และมีผลผูกพัน

11.3 หัวข้อภายในข้อตกลงนี้ถูกกําหนดขึ้นเพื่อความสะดวก และจะถูกละเว้นในการตีความข้อตกลงนี้